VirtueMart
Budžets:
Atlikums:

TOP10

Grāmatas arrow Filozofija. Psiholoģija arrow Filozofija arrow Garīgās pasaules izziņas sākumiGarīgās pasaules izziņas sākumi
Skatīt pilna izmēra attēlu


Prece nav noliktavā.
Pēdēja pārdošanas cena

Garīgās pasaules izziņas sākumi

Autors: Virspriesteris Valērijs Duhaņins
Izdevniecība: Eikon
Izdošanas gads: 2017
Valoda: Latviešu
Produkta veids: Cietie vāki
ISBN: 2100003638229
Lapaspušu skaits: 240
Sērija:
Ievadīšanas datums: 08.11.2017

Anotācija:
Svē­ta­jos Rak­stos teikts, ka “ne­viens cil­vēks Die­vu nav re­dzē­jis, nedz arī var re­dzēt” (1. Tim. 6, 16).Die­va esa­mī­ba mū­žos pa­liks no­slē­pums. Kris­tie­tis pret šo no­slē­pu­mu iz­tu­ras svēt­bi­jī­gi, jo ap­zi­nās Die­va va­re­nī­bu, svē­tu­mu, Vi­ņa ne­aiz­snie­dza­mī­bu. Var­būt kāds jau­tās: ja Dievs nav ie­rau­gāms un Vi­ņa lie­lums nav ap­tve­rams, tad kā­dēļ vis­pār par Vi­ņu jā­ru­nā? Un to­mēr – ja mums nav pa spē­kam iz­dzert vi­su upi, vai tad ne­va­ram pa­smelt ūde­ni tik, cik mums va­jag? Ja ne­va­ram rau­dzī­ties sau­lei tieši vir­sū, vai tā­dēļ ne­iz­man­to­jam tās gai­šu­mu? Ja jūs no­kļū­siet brī­niš­ķī­gā dār­zā, kur ne­spē­siet ap­ēst vi­sus aug­ļus, vai tā­dēļ vis­pār ne­ko ne­ēdī­siet? Svē­tie tē­vi sniedz Diev­vār­du pa­rei­zo iz­prat­ni sa­vos rak­stos. Svē­to tē­vu ga­rī­gā man­to­ju­ma ap­gu­ve pa­ver dur­vis pa­rei­zai Diev­vār­du iz­prat­nei. Grū­ti ir iz­prast mā­cī­bu grā­ma­tas vie­lu bez sko­lo­tā­ja, un tik­pat grū­ti ir sa­prast Bī­be­li bez svē­to cil­vē­ku gud­rās va­dī­bas. Par to ir rak­stī­jis XIX gad­sim­ta ie­vē­ro­ja­mais te­ologs svēt­nieks Ig­na­tijs Brjan­ča­ņi­novs: “Ne­uz­dro­ši­nies pats iz­skaid­rot Evaņ­ģē­li­ju un ci­tas Svē­to Rak­stu grā­ma­tas. Tās rak­stī­ju­ši svē­tie pra­vie­ši un ap­us­tu­ļi, tās nav pat­va­ļī­gi ta­pu­šas, bet Svē­tā Ga­ra ie­dves­tas. Vai gan nav ne­prāts tās pat­va­ļī­gi skaid­rot?” Svē­tais Gars ar pra­vie­šu un ap­us­tu­ļu pa­lī­dzī­bu ir pau­dis Die­va vār­dus un tad ir skaid­ro­jis tos ar svē­to tē­vu teik­to. Gan Die­va vār­di, gan to skaid­ro­jums ir Svē­tā Ga­ra dā­va­na. Vie­nī­gi šo Die­va vār­da skaid­ro­ju­mu pie­ņem svē­tā Pa­reiz­ti­cī­gā baznīca.