VirtueMart
Budžets:
Atlikums:

TOP10

Info: Jūsu pārlūks nepieņem sīkdatnes. Lai varētu ielikt produktus grozā un tos nopirktu, Jums ir jāiespējo sīkdatnes (cookies).
Jaunumi arrow Garīgās pasaules izziņas sākumiGarīgās pasaules izziņas sākumi
Skatīt pilna izmēra attēlu


Cena: 5.49 €

Garīgās pasaules izziņas sākumi

Autors: Virspriesteris Valērijs Duhaņins
Izdevniecība: Eikon
Izdošanas gads: 2017
Valoda: Latviešu
Produkta veids: Cietie vāki
ISBN: 2100003638229
Lapaspušu skaits: 240
Sērija:
Ievadīšanas datums: 08.11.2017

Anotācija:
Svē­ta­jos Rak­stos teikts, ka “ne­viens cil­vēks Die­vu nav re­dzē­jis, nedz arī var re­dzēt” (1. Tim. 6, 16).Die­va esa­mī­ba mū­žos pa­liks no­slē­pums. Kris­tie­tis pret šo no­slē­pu­mu iz­tu­ras svēt­bi­jī­gi, jo ap­zi­nās Die­va va­re­nī­bu, svē­tu­mu, Vi­ņa ne­aiz­snie­dza­mī­bu. Var­būt kāds jau­tās: ja Dievs nav ie­rau­gāms un Vi­ņa lie­lums nav ap­tve­rams, tad kā­dēļ vis­pār par Vi­ņu jā­ru­nā? Un to­mēr – ja mums nav pa spē­kam iz­dzert vi­su upi, vai tad ne­va­ram pa­smelt ūde­ni tik, cik mums va­jag? Ja ne­va­ram rau­dzī­ties sau­lei tieši vir­sū, vai tā­dēļ ne­iz­man­to­jam tās gai­šu­mu? Ja jūs no­kļū­siet brī­niš­ķī­gā dār­zā, kur ne­spē­siet ap­ēst vi­sus aug­ļus, vai tā­dēļ vis­pār ne­ko ne­ēdī­siet? Svē­tie tē­vi sniedz Diev­vār­du pa­rei­zo iz­prat­ni sa­vos rak­stos. Svē­to tē­vu ga­rī­gā man­to­ju­ma ap­gu­ve pa­ver dur­vis pa­rei­zai Diev­vār­du iz­prat­nei. Grū­ti ir iz­prast mā­cī­bu grā­ma­tas vie­lu bez sko­lo­tā­ja, un tik­pat grū­ti ir sa­prast Bī­be­li bez svē­to cil­vē­ku gud­rās va­dī­bas. Par to ir rak­stī­jis XIX gad­sim­ta ie­vē­ro­ja­mais te­ologs svēt­nieks Ig­na­tijs Brjan­ča­ņi­novs: “Ne­uz­dro­ši­nies pats iz­skaid­rot Evaņ­ģē­li­ju un ci­tas Svē­to Rak­stu grā­ma­tas. Tās rak­stī­ju­ši svē­tie pra­vie­ši un ap­us­tu­ļi, tās nav pat­va­ļī­gi ta­pu­šas, bet Svē­tā Ga­ra ie­dves­tas. Vai gan nav ne­prāts tās pat­va­ļī­gi skaid­rot?” Svē­tais Gars ar pra­vie­šu un ap­us­tu­ļu pa­lī­dzī­bu ir pau­dis Die­va vār­dus un tad ir skaid­ro­jis tos ar svē­to tē­vu teik­to. Gan Die­va vār­di, gan to skaid­ro­jums ir Svē­tā Ga­ra dā­va­na. Vie­nī­gi šo Die­va vār­da skaid­ro­ju­mu pie­ņem svē­tā Pa­reiz­ti­cī­gā baznīca.